Język polski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne


1.Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

 • -czytać płynnie głośno i po cichu, rozumie przeczytany tekst,
 • -znać treść omawianych lektur, potrafi określać elementy świata przedstawionego i problematykę utworu,
 • -umieć korzystać z różnych źródeł informacji,
 • -umieć zaprezentować efekty swojej pracy,
 • -redagować podstawowe pisma użytkowe, np. zaproszenie , ogłoszenie , życiorys, podanie.
 • -umieć uważnie słuchać i na podstawie tego sporządzać notatkę,
 • -znać zasady zapisywania dialogu,
 • -umieć wybierać istotne informacje z tekstu i przekazywać je własnymi słowami,
 • -opanować na pamięć wskazane przez nauczyciela teksty poetyckie oraz krótkie fragmenty prozy,
 • -znać i stosować podstawowe zasady ortograficzne,
 • -prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy, przygotowywać ustne i pisemne zadania domowe,
 • -zaliczać prace klasowe, testy, sprawdziany, dyktanda co najmniej na ocenę dopuszczającą.


2.Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

 • -czytać głośno i poprawnie uwzględniając znaki interpunkcyjne,
 • -znać tematykę omawianych lektur i tekstów z podręcznika, rozpoznawać elementy świata przedstawionego, rekonstruować akcję w formie streszczenia lub planu. Podać krótką informację o autorze,
 • -redagować różne formy wypowiedzi zgodnie z tematem, w tym redaguje rozprawkę,
 • -stara się zachować poprawność stylistyczną ,kompozycyjną i językową redagowanych tekstów, stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne,
 • -przekształcić tekst, dokonując zabiegów redakcyjnych,-
 • -podejmuje próby udziału w dyskusji, wyraża własny punkt widzenia,
 • -recytować zgodnie z zasadami kultury żywego słowa,
 • -znać i rozpoznawać na prostych przykładach części mowy i zdania oraz rodzaje wypowiedzeń pojedynczych i złożonych.
 • -znać i rozpoznawać składniki dzieła literackiego(epickiego, dramatycznego, poetyckiego)
 • -prace klasowe, sprawdziany, dyktanda zaliczać na ocenę co najmniej dostateczną.


Na ocenę dobrą uczeń powinien:

 • -poprawnie czytać głośno w sposób wyrazisty,
 • -określić problematykę utworu, formułować wnioski, dzielić się opiniami z innymi,
 • -czytać teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym,
 • -aktywnie uczestniczy w pracy w grupie,
 • -wyszukiwać, selekcjonować informacje z różnych źródeł,
 • -orientować się w biografiach najwybitniejszych twórców literatury i kultury, umiejscawiać ich dzieła w czasie,
 • -redagować wypowiedź ustną lub pisemną dobierając właściwe środki językowe,
 • -znać terminy z zakresu budowy dzieła literackiego, podejmować próbę określania ich funkcji, rozróżniać cechy gatunkowe,
 • -redagować notatkę prasową,
 • -znać materiał z zakresu nauki o języku i stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
 • -pisać poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • -wygłaszać tekst z pamięci, dbać o dykcję, poprawną artykulację, podejmować próby głosowej interpretacji tekstu.
 • -prace klasowe, sprawdziany, dyktanda zalicza co najmniej na ocenę dobrą.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

 • -czytać ze zrozumieniem teksty literackie, publicystyczne, naukowe, potrafić je analizować, dokonać ich interpretacji, wypowiadać się na temat, dzieląc się opiniami z innymi,
 • -wyszukiwać, porządkować, porównywać i selekcjonować materiały z różnych źródeł,
 • -wypowiadać się w sposób logiczny, uporządkowany, podsumowując tok dyskusji, dobierając właściwe argumenty,
 • -bez zarzutu redagować dłuższą wypowiedź pisemną, zarówno z perspektywy świadka jak i uczestnika zdarzeń, wykazać się przy tym dużą pomysłowością, oryginalnością, sprawnością językową.
 • -nazywać elementy budowy dzieła literackiego i określać ich funkcje,
 • -wygłaszać tekst z pamięci właściwie go interpretując,
 • -orientować się w zjawiskach kultury w Polsce i na świecie, podejmować próby ich oceny i wartościowania,
 • -sprawnie posługiwać się różnego rodzaju słownikami i leksykonami
 • -posługiwać się terminami z zakresu wiedzy o języku i operować nimi w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
 • znać zasady pisowni(ortografia, interpunkcja), bez zarzutu stosować je w praktyce,
 • -prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda zalicza na ocenę bardzo dobrą.


Na ocenę celującą uczeń powinien:

 • -wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza materiał obowiązkowy,
 • - być laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

 

 


1. W zakresie kształcenia literacko - kulturowego uczeń powinien:

 • -wykazać się znajomością i zrozumieniem zaproponowanych przez nauczyciela lektur obowiązkowych i do wyboru, określić ich tematykę,
 • -ustalić i określić problematykę książki, wystawy, filmu, spektaklu na podstawie noty wydawniczej, katalogu, programu kinowego lub teatralnego
 • -odróżniać literaturę piękną od innych form wypowiedzi,
 • -podejmować próby wartościowania zjawisk kultury(recenzja filmu, wskazać przykłady kiczu),
 • -usytuować w czasie twórczość poznawanych autorów,
 • -znać i rozumieć terminy mitologiczne i biblijne
 • -określać cechy gatunkowe tekstów epickich, lirycznych, dramatycznych,
 • -umieć korzystać z różnych źródeł informacji,


2. W zakresie nauki o języku uczeń powinien:

A)fonetyka

 • -znać i rozumieć proces powstawania głosek,
 • -objaśniać różnicę między głoską a literą,
 • -umieć wyjaśnić istotę zjawisk fonetycznych(upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, uproszczenie grupy spółgłoskowej.


B)słowotwórstwo

 • -znać budowę słowotwórczą wyrazu,
 • -tworzyć rodzinę wyrazów pokrewnych,
 • -odróżniać wyrazy pokrewne od bliskoznacznych,
 • -rozpoznawać synonim, homonim, akronim,
 • -rozumieć zjawisko zapożyczeń językowych,
 • -rozpoznawać skrótowce, złożenia, zrosty.


C)fleksja

 • -odróżniać odmienne i nieodmienne części mowy,
 • --znać i stosować w praktyce kategorie deklinacyjne i koniugacyjne,
 • -znać zasady odmiany nazw własnych.


D)składnia

 • -umieć dokonać rozbioru logicznego i gramatycznego wypowiedzenia pojedynczego i złożonego
 • -określać rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie,
 • -określać rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi,


Pisanie

W cyklu trzyletnim uczeń nabywa umiejętność redagowania różnorodnych form wypowiedzi, w tym :

 • notatki, opisu krajobrazu, rozprawki, listu, sprawozdania, zaproszenia i ogłoszenia, opowiadania z użyciem dialogu.
 • notatki prasowej, tekstu reklamowego sprawozdania-recenzji, dedykacji, streszczenia, opisu dzieła sztuki, rozprawki, przemówienia.
 • wywiadu, autocharakterystyki, podania życiorysu, listu motywacyjnego, opisu przeżyć wewnętrznych, listu otwartego


W redagowaniu tekstów uczeń stosuje zasady kompozycji, poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Przedmiotem oceny są:

1.Wiedza, czyli stopień przyswojenia i opanowania wiadomości.

2.Umiejętności w zakresie mówienia, słuchania, pisania i czytania.

3.Postawa aktywności, zaangażowania i systematyczności.

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów


prace klasowe

sprawdziany

wypowiedzi ustne

prace domowe

recytacje

czytanie ze zrozumieniem

dyktanda

praca na lekcji, aktywność

kartkówki

systematyczność i estetyka prowadzenia zeszytu.

wykonanie dodatkowych prac domowych (dla chętnych).

album, słownik, mapa, plakat,

udział w konkursach (literackich, ortograficznych, recytatorskich itp.).

Prace klasowe, dyktanda, sprawdziany umiejętności językowych i literackich są zapowiedziane na tydzień przed planowanym terminem i poprzedzone lekcją określającą wymagane treści i umiejętności.

Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, dyktando bądź sprawdzian to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Jeśli tego nie uczyni, otrzyma ocenę niedostateczną.

Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania tej oceny.

Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy domowej i odpowiedzi ustnej na kolejnych zajęciach.

Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika

Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Wskazane jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania.

Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez żadnych konsekwencji (brak pracy domowej, nieprzeczytanie lektury ,brak zeszytu, itp.)

Zasady sprawdzania zadań domowych

 1. Nieprzygotowanie ustnej lub pisemnej pracy domowej uczeń
  zgłasza przed lekcją.
 2. Nieprzygotowanie może zostać usprawiedliwione, a jego uzupełnienie następuje w terminie wyznaczonym przez nauczyciela tylko po dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą ,wyjazdem, udziałem w zawodach, reprezentowaniu szkoły w zawodach. Termin uzupełnienia nie przekracza trzech dni. Jeżeli uczeń nie wywiąże się w podanym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 3. Nieposiadanie zadania domowego z powodu braku zeszytu nie będzie usprawiedliwione. W takim przypadku skutkuje to oceną niedostateczną bez względu na to czy uczeń zgłosi ten fakt przed lekcją. Nie ma możliwości poprawienia tej oceny.
 4. Nieoddanie pracy domowej ,którą uczeń wykonuje na określony termin, skutkuje oceną niedostateczną.
 5. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z uzupełnienia tematów i wykonania zadań domowych zleconych w okresie nieobecności.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
( semestralnych) oceny klasyfikacji


Uczeń, aby uzyskać ocenę wyższa niż przewidywana powinien:

 • - wykazać się znajomością omawianych w danym roku ( semestrze) lektur.
 • - napisać dodatkowo zlecone przez nauczyciela prace pisemne.
 • - zaliczyć wszystkie zaległe prace pisemne w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 • - wiadomości z nauki o języku poprawić w formie pisemnej lub ustnej ( formę wybiera nauczyciel).
 • - przedstawić nauczycielowi do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy.

      

         Sposoby powiadamiania rodziców o postępach ich dzieci :

 • -wpis oceny do zeszytu,
 • -rozmowa z rodzicem na wezwanie nauczyciela,
 • -informacja na zebraniach
 • -udostępnienie na zebraniach teczki prac klasowych,
 • -rozmowa z udziałem pedagoga szkolnego.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  KL. 4-6

 Skala ocen

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

Stopień 1 – niedostateczny
             2 – dopuszczający
             3 – dostateczny
             4 – dobry
             5 – bardzo dobry
             6 – celujący

Kontrola osiągnięć uczniów.

1. Pisemne:
- odpowiedzi na pytania,
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,
- testy (diagnostyczne i sumujące),
- redagowanie tekstu użytkowego,
- redagowanie formy literackiej,
- dyktanda,

2. Ustne:
- kilkuzdaniowa wypowiedź,
- opowiadania,
- czytanie tekstów,
- prezentacja,
- recytowanie

3. Praktyczne:
- pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownik

Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

• prace stylistyczne,
• prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału (2-3 w semestrze),
• krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu,
• odpowiedzi ustne,
• recytacje, inscenizacje,
• prace domowe,
• zadania z kart pracy,
• zeszyt przedmiotowy,
• postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji),

Proponowane ocenianie tekstów literacko-gramatycznych

Procenty Stopnie
0-19 % 1
20-49% 2
50-79% 3
80-89% 4
90-100% 5
Powyżej 100% 6

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nie przygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny (warunek). Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę z pracy klasowej można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Trzy razy brak pracy domowej (trzy kropki) – jedynka do dziennika.

Za aktywność i odpytywanie (krótkie wypowiedzi) uczeń może otrzymać znaczki (+ -):

• 5 plusów – bdb.
• 4 plusy – db.
• 3 plusy – dst.
• 2 plusy – dop.
• 1 plus – dop.
• 0 plusów – ndst.

Ocenę z wypowiedzi pisemnej (wypracowania) można poprawić:

• kl. IV – ndst., dop., dst., db.
• kl. V – ndst., dop., dst.
• kl. VI – ndst.

Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-6

Ocena celująca:

Uczeń:
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie,
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i
  poprawnym językiem,
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim,
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach,
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe,
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data)

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie,
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji,
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje,
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny,
- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe,
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne,
- prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

Ocena dobra:

Uczeń:
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki,
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela,
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych,
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów,
- bierze czynny udział w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe,
- zeszyt, praca własna jw.

Ocena dostateczna:

Uczeń:
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z
  samodzielnym jej wykorzystaniem,
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących błędów
  językowych,
- sporadycznie zabiera głos na lekcji,
- odrabia obowiązkowe prace domowe,

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
- ma duże braki w wiedzy,
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet
  prostych zdań,
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy,
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej,
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej,

Małgorzata Szczepanik

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY

 

GIMNAZJUM

 

 

 

Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali od 1 do 6) cząstkowe, śródroczne i roczne:

 

 • celująca (6)
 • bardzo dobra (5)
 • dobra (4)
 • dostateczna (3)
 • dopuszczająca (2)
 • niedostateczna (1)

 

W związku z tym, że ocenianie jest wielopłaszczyznowym procesem, uczniowie na zajęciach języka polskiego są oceniani na wielu obszarach aktywności polonistycznej:

 

mówienie, czytanie, redagowanie określonych form wypowiedzi, ortografia, analiza różnych tekstów kultury, analiza językowa, korzystanie z informacji, recytacja poezji i fragmentów prozy, zadania domowe, kartkówki, sprawdziany, zadania klasowe, testy, badania wyników nauczania oraz praca na lekcji.

 

W celu ujednolicenia ocen i poziomu kształcenia w klasach 1-3 gimnazjum wszystkie prace klasowe są oceniane w skali punktowej według następującego schematu:  

 

                                              

 

                                              celująca                 98% - 100%

 

bardzo dobra        90% - 97%

 

dobra                    70% - 89%

 

dostateczna          50% - 69%

 

dopuszczająca        31% - 49%

 

niedostateczna        do 30%

 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny (warunek). Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę z pracy klasowej można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

Trzy razy brak pracy domowej (trzy kropki) – jedynka do dziennika.

 

Za aktywność i odpytywanie (krótkie wypowiedzi) uczeń może otrzymać znaczki (+ - ):

 

5 plusów – bdb.

 

4 plusy – db.

 

3 plusy – dst.

 

2 plusy – dop.

 

1 plus – dop.

 

0 plusów – ndst.

 

                                                                                                               Małgorzata Szczepanik