Religia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

Kryteria ocen w klasie I

 

CELUJĄCA

 • Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła

  BARDZO DOBRA

 • Uczeń jest zdyscyplinowany,
 • Posiada uzupełniony zeszyt,
 • Bierze czynny udział w katechezie.
 • Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy.
 • Zna podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykazań Bożych, ale też wiele innych dodatkowych.
 • Zna podstawowe Uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie.
 • Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje itp.).

DOBRA

 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt,
 • Przejawia aktywność na zajęciach.
 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wiedzy religijnej.
 • Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Zna podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykazań Bożych.
 • Zna podstawowe Uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie.
 • Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń
 • Uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć.
 • Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany.
 • Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

DOSTATECZNA

 • Uczeń uzupełnia tematy, potrafi odtworzyć z pomocą nauczyciela treść lekcji
 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, ale w jego wiadomościach są luki.
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.
 • Nie w pełni zna podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykazań Bożych.
 • Mylą mu się uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie
 • Nieregularnie uczęszcza na katechezę.
 • Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. byle jakie prowadzenie zeszytu.

Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa.

DOPUSZCZAJĄCA

 • Uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ale niechętnie bierze udział w katechezie
 • Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej.
 • Często opuszcza katechezę.
 • Zna bardzo słabo podstawowe modlitwy religijne: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, 10 Przykazań Bożych.
 • Mylą mu się uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
 •  

Kryteria ocen w klasie II

CELUJĄCA

 • Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła

  BARDZO DOBRA

 • Uczeń jest zdyscyplinowany,
 • Posiada uzupełniony zeszyt,
 • Bierze czynny udział w katechezie.
 • Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy.
 • Opanował w pełni cały katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej oraz Różaniec Święty
 • Zna podstawowe Uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie.
 • Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje itp.).

DOBRA

 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt,
 • Przejawia aktywność na zajęciach.
 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wiedzy religijnej.
 • Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Opanował w pełni cały katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej oraz Różaniec Święty
 • Zna podstawowe Uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie.
 • Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń
 • Uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć.
 • Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany.
 • Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

DOSTATECZNA

 • Uczeń uzupełnia tematy, potrafi odtworzyć z pomocą nauczyciela treść lekcji
 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, ale w jego wiadomościach są luki.
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.
 • Opanował nie w pełni cały katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej oraz Różaniec Święty
 • Mylą mu się uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie
 • Nieregularnie uczęszcza na katechezę.
 • Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. byle jakie prowadzenie zeszytu.

Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa.

DOPUSZCZAJĄCA

 • Uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ale niechętnie bierze udział w katechezie
 • Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej.
 • Często opuszcza katechezę.
 • Zna bardzo słabo katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej oraz Różaniec Święty
 • Bardzo słabo rozróżnia uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

Kryteria ocen w klasie III

CELUJĄCA

 Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.

 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła

  BARDZO DOBRA

 • Uczeń jest zdyscyplinowany,
 • Posiada uzupełniony zeszyt,
 • Bierze czynny udział w katechezie.
 • Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy.
 • Rozróżnia znaczenie sakramentów świętych
 • Zna dokładnie wszystkie uroczystości roku liturgicznego, z uwzględnieniem dat i ich znaczenia
 • Zna dokładnie struktury Kościoła (diecezja, dekanat, parafia …)
 • Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje itp.).

DOBRA

 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt,
 • Przejawia aktywność na zajęciach.
 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wiedzy religijnej.
 • Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Rozróżnia znaczenie sakramentów świętych
 • Zna wszystkie uroczystości roku liturgicznego, z uwzględnieniem dat i ich znaczenia
 • Zna struktury Kościoła (diecezja, dekanat, parafia …).
 • Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń
 • Uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć.
 • Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany.
 • Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

DOSTATECZNA

 • Uczeń uzupełnia tematy, potrafi odtworzyć z pomocą nauczyciela treść lekcji
 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy ale w jego wiadomościach są luki.
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.
 • Nie sakramentów pełni rozróżnia znaczenie sakramentów świętych
 • Nie zna dokładnie wszystkich uroczystości roku liturgicznego, z uwzględnieniem dat i ich znaczenia
 • Nie zna dokładnie struktury Kościoła (diecezja, dekanat, parafia …)
 • Nieregularnie uczęszcza na katechezę.
 • Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. byle jakie prowadzenie zeszytu.

Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa.

DOPUSZCZAJĄCA

 • Uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ale niechętnie bierze udział w katechezie
 • Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej.
 • Często opuszcza katechezę.
 • Rozróżnia znaczenie sakramentów świętych
 • Bardzo słabo zna uroczystości roku liturgicznego, z uwzględnieniem dat i ich znaczenia
 • Nie zna dokładnie struktury Kościoła (diecezja, dekanat, parafia …)
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

Kryteria ocen w klasie IV

CELUJĄCA

Uczeń:

 • Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy;
 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną;
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary;
 • Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;
 • Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu nabożeństw;
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii;
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy dotyczących historii narodu wybranego, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa;
 • Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu;
 • Zna zawartość Pisma Świętego NT i potrafi umiejętnie się nim posługiwać
 • Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie;
 • Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach;
 • Przejawia postawę apostolską.

DOBRA
Uczeń:

 • Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go, oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego;
 • Opanował w pewien sposób zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy dotyczących historii narodu wybranego, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa;
 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;
 • Zna zawartość Pisma Świętego NT i potrafi się nim posługiwać
 • Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;
 • Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;
 • Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

DOSTATECZNA

Uczeń:

 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym;
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem dotyczącego historii narodu wybranego, potrafi je objaśnić i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa przy pomocy katechety;
 • Zna bardzo słabo Pismo Święte NT i nie potrafi umiejętnie się nim posługiwać
 • Posiadł minimalną wiedzę umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce;
 • Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji;
 • Prowadzi zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń) z notatkami z lekcji i pracami domowymi może być niestaranny;
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem;
 • Nieregularnie uczęszcza na katechezę.

 DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;
 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem dotyczącego historii narodu wybranego, nie potrafi objaśniać tematu i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa, co najwyżej z dużą pomocą katechety;
 • Nie zna zawartości Pisma Świętego NT i nie potrafi umiejętnie się nim posługiwać, najwyżej z dużą pomocą katechety.
 • W jego wiadomościach są luki - umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem;
 • Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety;
 • Prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń);
 • Niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 • Często opuszcza katechezę;
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Kryteria ocen w klasie V

CELUJĄCA

Uczeń:

 • Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy;
 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną;
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary;
 • Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;
 • Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu nabożeństw;
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii;
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy dotyczących historii narodu wybranego, oraz życiem Patriarchów, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa;
 • Potrafi dokładnie powiązać osobę Jezusa z uroczystościami i wydarzeniami roku liturgicznego.
 • Zna zawartość Pisma Świętego ST i potrafi umiejętnie się nim posługiwać
 • Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu;
 • Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie;
 • Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach;
 • Przejawia postawę apostolską.

DOBRA
Uczeń:

 • Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go, oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego;
 • Opanował w pewien sposób zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy dotyczących historii narodu wybranego oraz życiem Patriarchów, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa;
 • Potrafi powiązać osobę Jezusa z uroczystościami i wydarzeniami roku liturgicznego.
 • Zna zawartość Pisma Świętego ST i potrafi się nim posługiwać
 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;
 • Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;
 • Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;
 • Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

DOSTATECZNA

Uczeń:

 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym;
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem dotyczącego historii narodu wybranego oraz życiem Patriarchów potrafi je objaśnić i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa przy pomocy katechety;
 • Zna bardzo słabo Pismo Święte ST i nie potrafi umiejętnie się nim posługiwać
 • Umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce;
 • Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji;
 • Prowadzi zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń) z notatkami z lekcji i pracami domowymi może być niestaranny;
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem;
 • Nieregularnie uczęszcza na katechezę.

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;
 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem dotyczącego historii narodu wybranego oraz życiem Patriarchów, nie potrafi objaśniać tematu i powiązać w całość oraz odnieść do osoby Jezusa Chrystusa, co najwyżej z dużą pomocą katechety;
 • Zna bardzo słabo zawartość Pisma Świętego ST i nie potrafi się nim posługiwać, najwyżej z pomocą katechety.
 • W jego wiadomościach są luki - umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem;
 • Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety;
 • Prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń);
 • Niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 • Często opuszcza katechezę;
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Kryteria ocen w klasie VI

CELUJĄCA

Uczeń:

 • Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy;
 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną;
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary;
 • Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;
 • Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu nabożeństw;
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii;
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy dotyczących Pisma Świętego Nowego Testamentu i wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa, potrafi objaśnić i powiązać je w całość
 • Potrafi dokładnie powiązać osobę Jezusa z uroczystościami, świętami wydarzeniami roku liturgicznego.
 • Zna zawartość Pisma Świętego NT i ST, potrafi umiejętnie się nim posługiwać
 • Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu;
 • Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie;
 • Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach;
 • Przejawia postawę apostolską.

DOBRA
Uczeń:

 • Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go, oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego;
 • Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy dotyczących Pisma Świętego Nowego Testamentu i wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa, potrafi objaśnić i powiązać je w całość.
 • Potrafi dokładnie powiązać osobę Jezusa z uroczystościami, świętami wydarzeniami roku liturgicznego.
 • Zna zawartość Pisma Świętego NT i ST, potrafi umiejętnie się nim posługiwać
 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;
 • Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;
 • Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;
 • Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

DOSTATECZNA

Uczeń:

 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym;
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem dotyczącego Pisma Świętego Nowego Testamentu
  i wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa, nie w pełni potrafi objaśnić i powiązać je w całość.
 • Nie potrafi dokładnie powiązać osoby Jezusa z uroczystościami, świętami i wydarzeniami roku liturgicznego.
 • Zna bardzo słabo Pismo Święte ST i NT, nie potrafi umiejętnie się nim posługiwać umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce;
 • Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji;
 • Prowadzi zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń) z notatkami z lekcji i pracami domowymi może być niestaranny;
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem;
 • Nieregularnie uczęszcza na katechezę.

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;
 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem dotyczącego Pisma Świętego Nowego Testamentu
  i wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa.
 • Nie potrafi powiązać osoby Jezusa z uroczystościami, świętami wydarzeniami roku liturgicznego, najwyżej przy pomocy katechety
 • Zna bardzo słabo zawartość Pisma Świętego ST i NT, nie potrafi się nim posługiwać, najwyżej z pomocą katechety.
 • W jego wiadomościach są luki - umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem;
 • Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety;
 • Prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń);
 • Niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 • Często opuszcza katechezę;
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Literatura:

 1. Konferencja Episkopatu Polski., Dyrektorium Katechetyczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001 r.
 2. Konferencja Episkopatu Polski, Komisja Wychowania Katolickiego, Podstawa programowa oraz program nauki religii dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1999 r.
 3. www.katecheza.episkopat.pl

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z  RELIGII W GIMNAZJUM W BOLESZKOWICACH
     

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny.
Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).

 

Metody kontroli i ocen:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.
Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.
Ocenianie ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
b) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
d) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne po każdym przerobionym dziale, , zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.
2. Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. Znak graficzny tzw. ,,parafka” oznacza , że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy , ale nie sprawdził jej zawartości merytorycznej.
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w zeszycie prowadzonym przez nauczyciela religii.
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
9. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.
11. Inne możliwości wskazujące możliwość oceniania.

Ilość ocen:
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe.

Poprawianie:

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania ocen. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcowo rocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.

Klasyfikacja:
Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.
Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowo rocznej o jeden stopień.
Ustne uzasadnienie oceny semestralnej winno nastąpić na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną i zostać przedstawione uczniowi.
Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, winna być przekazana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości i umiejętności.
Uczeń ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o umożliwienie podwyższenia proponowanej oceny końcowo rocznej z zajęć religii, poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego.

Oceny cząstkowe, semestralne i końcowo roczne według skali:
– celujący (6),
– bardzo dobry (5),
– dobry (4),
– dostateczny (3),
– dopuszczający (2),
– niedostateczny (1).

 

Każdy uczeń może być nieprzygotowany do zajęć ( brak zeszytu , podręcznika , zadania domowego ) trzy razy w ciągu semestru , ale powinien to zgłosić nauczycielowi po wejściu do klasy. Jeżeli uczeń tego nie zrobi –to może otrzymać ocenę niedostateczną do dziennika. Wszelkie braki nauczyciel zapisuje w swoim zeszycie jako ,, - ‘’

 

Wszystkie prace pisemne są punktowane i przeliczane zgodnie z punktacją przyjętą w szkolnym systemie oceniania.